Winkelmand

Algemene voorwaarden

Behoudens uitdrukkelijke, uitzonderlijke en geschreven overeenkomst zijn de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden van kracht. Zij worden verondersteld bekend te zijn door iedere persoon welke onze goederen neemt, en hebben steeds voorrang op deze van de verkoper.

Artikel 1:

Alle offertes zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van prijzen, goederen, hoeveelheden als levertijd.

Artikel 2:

De prijzen zijn per eenheid of per  fles uitgedrukt. Zij gelden tot aan de volgende catalogus voor zover geen prijsherziening door de leverancier of door de overheid wordt opgelegd.

Artikel 3:

Alhoewel wij de door ons opgegeven levertijd uiteraard zoveel mogelijk zullen trachten aan te houden, zijn alle door ons vermelde levertijden slechts bij benadering opgegeven. Voor onverhoopte overschrijding daarvan stellen wij ons niet aansprakelijk. Zodanige overschrijding geeft de afnemer niet het recht de order te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren, noch verplicht zij ons tot enigerlei vergoeding aan de afnemer.

Artikel 4:

Ingeval van bestellingen van jaartal-wijnen, aanvaardt de koper – indien het gevraagde jaartal uitgeput is- dat wij het volgende jaartal leveren, wat niet noodzakelijk overeenkomt met het volgende kalenderjaar.

Artikel 5:

Ingeval van overmacht, de uitvoering van de opdracht rechtstreeks of zijdelings betreffende, hebben wij het recht de betreffende order geheel of gedeeltelijk te annuleren en/of de gevolgen van deze overmacht op de verhouding tussen de afnemer en ons van toepassing te doen zijn. In geval van annulering onzerzijds, als in dit lid bedoeld, zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor de eventueel voor de afnemer daaruit vloeiende schade.

Artikel 6:

Het transport van goederen geschiedt steeds – dus ook bij franco levering – voor risico van de koper. Alle zendingen met een waarde van 250,00 euro exclusief BTW of meer geschieden franco thuis binnen de provincie Antwerpen. Alle zendingen met een waarde van 400,00 euro exclusief BTW of meer geschieden franco thuis in heel België, alle zendingen met een waarde van minder dan 250,00 euro exclusief BTW geschieden voor rekening van de afnemer tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen.

Artikel 7:

De vennootschap is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde producten, ook al is deze schade ontstaan door fabricage – of transportfouten.

Artikel 8:

Onze facturen zijn betaalbaar te Zoersel contant, netto en zonder korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen beide partijen. Het opmaken van wissels of andere betalingsovereenkomsten wijzigen hieraan niets en veroorzaken geen vernieuwing van schuldvordering. De waarborg aangerekend voor verpakking dient samen met de prijs der goederen betaald te worden. Indien niet voorzien van een speciale geschreven machtiging, getekend door onze afgevaardigde beheerders, hebben onze agenten en vertegenwoordigers geen bevoegdheid de vennootschap te binden, noch ontlasting of kwijting in haar naam te geven.

Artikel 9:

In geval van niet-betaling van een factuur of een wissel op de gestelde vervaldag wordt met volle recht en zonder verdere aanmaning, een verwijlintrest toegepast van 12% per jaar vanaf de vervaldag. In geval van niet-betaling van een wissel op de vervaldag wordt onmiddellijk betaling opgeëist van alle bedragen, vervallen of niet, welke koper schuldig blijft uit hoofde van gelijk wat. Elk achterstal van betaling geeft de vennootschap ambtshalve het volle recht aan elke aan gang zijnde verkoop, ook deze waarvan de goederen nog niet geleverd werden, ongedaan te verklaren, en zij behoudt zich tevens het recht voor de goederen welke reeds geleverd werden of in verzending zijn, terug te nemen.

Artikel 10:

Klachten dienen uiterlijk op 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk bij ons te worden ingediend.

Artikel 11:

Alle verkopen en overeenkomsten door onze vennootschap afgesloten, zijn onderworpen aan de Belgische wet en elke bepaling hieromtrent behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Antwerpse Rechtbanken en , in voorkomend geval, van de Vrederechter van het Kanton van de maatschappelijke zetel van onze vennootschap.

Bijzondere voorwaarden Door het enkel verschijnen van de vervaltijd is onze cliënt van rechtswege, zonder verdere aanmaning, in gebreke bij toepassing van art.1139BWE. Bij niet-betaling binnen de acht dagen na het versturen van een herinneringsbrief, verbindt de debiteur er zich toe en is hij alleszins er toe ge – houden bij toepassing van onder meer art. 1152,1226 en 1147 BWB onverminderd de gerechtskosten en de rente, een conventionele forfaitaire onverminderbare schadevergoeding te betalen gelijk aan 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 70,00 euro.